Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Regiegroep | Schalkhaar houdt de regie in handen!

Eind 2011 is binnen het dorp Schalkhaar de “Regiegroep Schalkhaar” opgericht. Deze tijdelijke groep heeft een coördinatie- en aanspreekfunctie voor ontwikkelingen in het dorp c.q. cultuurhuis in Schalkhaar.

> Voor een overzicht van actuele artikelen van en over de Regiegroep Schalkhaar klikt u hier.
Voorafgaand aan het faillissement van Stichting ’t Haarhuus en Schalkhaar Horeca BV in mei 2011, zijn door aantal betrokken personen en instanties grote zorgen geuit op de wijze waarop het cultuurhuis aspect vorm werd gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat in juni 2011 een regiegroep is opgericht. Dit initiatief had als doel om tijdelijk een aanspreekpunt te creëren en waar nodig  de coördinatie op zich te nemen.


Wie is de Regiegroep Schalkhaar?
De Regiegroep Schalkhaar bestaat uit de volgende personen:

Cor-Jan van Silfhout – Voorzitter
Hans Hilhorst    
Titus Swartjes          
Ben de Fooij                                      
Astrid van den Ende
Gert Katerberg
Esther Jager
Marcel Bartelds

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u gerust contact opnemen met één van de leden van de Regiegroep Schalkhaar of een bericht sturen naar regiegroepschalkhaar@gmail.com.

De samenstelling van deze groep is een redelijke afspiegeling van vertegenwoordigers uit dorp en verenigingsleven en bij het dorp zeer betrokken personen. De regiegroep heeft, in afwachting van de afwikkeling van het faillissement, tot nu toe op de achtergrond  de interne en externe belangen van het dorp zo goed mogelijk behartigd. Nu het faillissement definitief is afgewikkeld en naar de verwachting de komende maand  door  de curator wordt afgerond is het moment aangebroken om duidelijkheid te creëren en ons als Regiegroep Schalkhaar naar buiten toe te presenteren.

Wat gaat de regiegroep doen?
De komende periode wil de Regiegroep Schalkhaar de coördinatie en afstemming tussen verschillende geledingen in ons dorp behartigen. Daarnaast willen wij, in nauwe afstemming met Platform Schalkhaar, ons ook nadrukkelijk profileren richting de dorpsbewoners en lokale overheid. Dit is nodig om, met het oog op de veranderingen binnen wet- en regelgeving,  de belangen en voorzieningen in het dorp op peil te houden. Het doel is om weer een dynamische en synergie ontwikkelende gemeenschapszin te krijgen.

Door alle perikelen is er veel onrust is ontstaan in de gemeenschap en is het van belang een goede vertrouwensband op te bouwen. De Regiegroep Schalkhaar neemt het initiatief om in samenspraak met bewoners, verenigingen en instanties uit Schalkhaar door openheid, saamhorigheid, transparantie en duidelijkheid meer onderlinge verbinding, samenhang en coördinatie te realiseren. Als aftrap organiseren wij in april aanstaande een inspiratie-dag waarbij een aantal vertegenwoordigende en representatieve  personen uit het dorp worden  uitgenodigd. Op deze dag willen wij ons laten gezamenlijk laten inspireren en informeren over gewenste en noodzakelijke (beleids)ontwikkelingen in onze gemeenschap. De uitkomsten van deze dag willen wij gebruiken om toekomstplannen verder uit te werken.

De Regiegroep Schalkhaar heeft zich in 2014 met name gericht op:
•    De organisatie van een Schalkhaarse inspiratie-dag in 2014 met vertegenwoordiging uit verschillende geledingen”
•    Uitwerking, besluitvorming en verantwoording besteding subsidiegelden
•    Het cultuurhuis aspect
•    Profilering en verantwoording van de Regiegroep naar de bewoners van Schalkhaar door openheid en transparantie
•    Ontwerpen van een gedragen regie-structuur voor het dorp Schalkhaar
•    Opzetten en bemensen van een definitief coördinatieorgaan voor het dorp Schalkhaar

Welke droom hebben wij?
We zien het dorp Schalkhaar voor ons waar de inwoners zich thuis, veilig, gekend en nodig voelen. Ze nemen actief deel aan het gemeenschapsleven en ontwikkelen zichzelf. Het is vanzelfsprekend om naar elkaar om te willen zien. Mensen maken deel uit van de hechte sociale verbanden. De synergetische kracht, van mensen zelf en van hun omgeving, wordt volop benut. Mensen en organisaties zijn erg betrokken bij elkaar. We maken zoveel mogelijk gebruik van het elkaars maatschappelijk vastgoed en er is sprake van een gemeenschappelijke coördinatie en beheer. Verenigingen en organisaties stemmen hun activiteiten op elkaar af en maken maximaal gebruik van elkaars deskundigheden en capaciteit.  Alles draait om de eigen kracht die in mensen zelf en in hun omgeving zit. Alle ondersteuning die mensen ontvangen, is erop gericht dat zij het heft in eigen hand weten te houden of te hernemen. Dit geldt voor de hulp die mantelzorgers, familie en buren bieden, maar ook voor de wijze waarop scholen, verenigingen, het welzijnswerk, huisartsen, zorginstellingen, bedrijven en de gemeente ondersteuning geven.

In het dorp Schalkhaar is iedereen speler, en niemand toeschouwer. Iedereen doet mee. Hierdoor blijft het dorp levendig en bestaat er voor haar  inwoners een mogelijkheid om een actieve invulling te geven aan de leefbaarheid van Schalkhaar zonder dat men het idee heeft dat men het allemaal ‘alleen’ moet doen.

De Regiegroep Schalkhaar wil hiertoe een aanzet geven. Wij zullen u blijven informeren over de voortgang. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u gerust contact opnemen met één van de leden van de Regiegroep Schalkhaar.

ProjectorganisatieDe Regiegroep Schalkhaar is de stuurgroep die de uitvoering van alle deelprojecten namens het dorp bewaakt. Zij bewaakt de onderliggende visie, geeft richting (stuurt waar nodig bij) en bewaakt de hoofdlijn. Zij ziet er op toe dat de deelprojecten conform de geest van de Gespreksronde en de Analyses worden uitgevoerd. Zij springt waar nodig in en bij om de projectgroepen te ondersteunen. Binnen de Regiegroep Schalkhaar zijn leden verantwoordelijk voor één programma.

Voor de vier deelprojecten (ontmoeting, ondersteuning, voorzieningen en wonen) wordt een projectgroep opgericht. Deelproject vijf, de overall organisatie structuur zal in een latere fase uitgewerkt worden. Dit zal in nadrukkelijke afstemming en betrokkenheid met bestaande instituties gedaan moeten worden omdat dit nogal een impact heeft op bestaande bestuurlijke verantwoordelijk- en bevoegdheden.

De projectgroepleden zijn enthousiaste mensen uit het dorp, die zich verbinden aan de uitvoering van de acties binnen dat programma. Iedere projectgroep heeft een projectleider, die als trekker de projectgroep leidt en zorgt voor terugkoppeling aan de stuurgroep. Een nadrukkelijke taak van zowel de projectleider als de programmaleider van elk programma is daarom om contact te onderhouden met de andere programmatrekkers en inhoudelijk op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten.
In het uitvoeringsprogramma wordt per deelproject nader ingegaan op de samenstelling van de projectgroep. Afhankelijk van het project kan het voorkomen dat er projectondersteuning nodig is in de vorm van externe professionals.

 | Regiegroep | Schalkhaar houdt de regie in handen!
Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Deelproject A - Elkaar ontmoeten
Deelproject B - Wonen voor iedereen
Deelproject C - Ondersteuning en (zorg)hulp
Deelproject D - Basisvoorzieningen dorp
Deelproject E - Organisatiestructuur

Structuur volgt – in dit geval - het beste de inhoud. In ieder van de deelprojecten die hierna volgen, is de wijze van organiseren een belangrijk vraagstuk. Een generieke structuur opzetten is op dit moment in de uitvoeringsfase haalbaar noch wenselijk. De Regiegroep Schalkhaar zet om deze reden een (tijdelijke) projectorganisatie op voor de duur van de uitvoering van de acties. Deze projectorganisatie krijgt na afronding van de deelprojecten een voortzetting in een structurele vorm, indien daartoe meerwaarde bestaat.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2019 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.